Oświadczenie o dostępności CK Głuchołazy

Wydarzenia
Termin: 2020-09-21

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Deklaracja dostępności strony internetowej

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ckglucholazy.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Treści lub funkcje dostępne

Skalowanie czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontakt: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 774391698

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna mieści się przy ulicy Bohaterów Warszawy 7 w Głuchołazach. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Bohaterów Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny. Obiekt biblioteczny posiada podjazd/podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, drzwi wejściowe oznaczone kontrastowo (taśma) z zamontowanym „hamulcem” zamykania. Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki (zasięg dzwonka 200m).

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek na każdej kondygnacji posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść do pomieszczeń, pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.

Dostosowanie schodów

Schody w Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów są oznaczone taśmą kontrastową/oznakowane na potrzeby osób niedowidzących. Na wyposażeniu biblioteki znajduje się dźwig osobowy umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do pomieszczeń na piętrze.

Dostosowanie wind

W budynku jest dostępny dźwig osobowy.

Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu umiejscowionym od strony podwórza Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna dostępnych jest 50 miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowe informacje

Siedziba Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czytelnicy Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna nie może skorzystać ze sprzętu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Pozostałe filie Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Filia wiejskie:

Burgrabice 140A godziny otwarcia: poniedziałek –piątek 8.00-16.00

Charbielin 27 godziny otwarcia: poniedziałek –piątek 9.00-17.00

Gierałcice 120 godziny otwarcia: wtorek 12.00-16.00, środa 10.00-16.00, czwartek 10.30-16.00

Nowy Świętów 37 godziny otwarcia: wtorek-piątek 9.00-15.00

Jarnołtówek 106 godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 11.00-19.00

Polski Świętów 60A godziny otwarcia: poniedziałek-piątek8.00-12.00/15.00-19.00

Adres e-mail do wszystkich bibliotek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W żadnej w bibliotek wiejskich nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 

 

Terminy


  • 2020-09-21