REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

W Głuchołazach

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania ze zbiorów Centrum Kultury im. KOU - Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach zwanej dalej biblioteką.

§ 2

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a. okazać aktualną legitymację szkolną lub dokument tożsamości,

b. podpisana karta zobowiązania czytelnika zobowiązuje do przestrzegania regulaminu biblioteki (za niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny).

4. Po dopełnieniu formalności czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną ( pierwszą kartę biblioteczną czytelnik otrzymuje za darmo, za kolejną kartę biblioteczną pobierana jest kwota ustalona w cenniku opłat bibliotecznych).

5. Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie, a fakt jej zagubienia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi biblioteki

6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 3

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury im. KOU w Głuchołazach z siedzibą ul. Bohaterów    Warszawy 7 , 48-340 Głuchołazy

2. Pani/a dane będą przetwarzane w celu: udostępnienia zbiorów, ich odzyskania lub odzyskania ich równowartości, świadczenia usług informacyjnych oraz w celu prowadzenia statystyk. W ramach przetwarzania pobierane są: PESEL, imię nazwisko, imię ojca, adres, numer telefonu, e-mail.

3. Przetwarzanie Pani/a danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ustawowych wynikających z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r. nr 642, poz. 908, tekst jednolity) oraz art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 591, tekst jednolity).

4. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.

5. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.

7. Dane mogą zostać udostępnione jedynie na wniosek uprawnionych organów (w ramach prowadzonych przez nie postępowań )

§ 4

1. Czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych po okazaniu karty bibliotecznej

2. Czytelnik może wypożyczyć do 20 woluminów w całej sieci MiGBP. O odstępstwach od regulaminu decyduje kierownik biblioteki lub pracownik przez niego upoważniony

3. Książki wypożycza się na okres 30 dni . Przed upływem tego terminu Czytelnik może je prolongować (osobiście lub telefonicznie) pod warunkiem braku zapotrzebowania na daną pozycję przez innych czytelników. W przypadku niezgłoszenia chęci prolongaty i niezwrócenia książek, po upływie daty zwrotu, pobierane są kary w wysokości 10,00zł za każdy tydzień przetrzymania, za każdą książkę. O anulowaniu kary z powodu wystąpienia sytuacji losowej decyduje kierownik biblioteki lub pracownik przez niego upoważniony.

4. Biblioteka może prosić o szybszy zwrot książki przed terminem ustalonym w pkt. 3, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję

5. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

§ 5

1. Za przetrzymanie ponad ustalony termin oraz za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej w „Cenniku opłat i kar pobieranych od czytelników”, zatwierdzonym przez dyrektora.  

Jeśli mimo to wypożyczone zbiory nie zostaną zwrócone, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej.

§ 6

1. Wypożyczone materiały biblioteczne Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone pozycje.

2. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w korzystaniu z katalogu bibliotecznego MAK +, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 7

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki. Wysokość odszkodowania reguluje „Cennik opłat i kar pobieranych od czytelników”. Opłaty można wnosić w czytelni lub na konto Centrum Kultury im. KOU w Głuchołazach.

§ 8

Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

1.Użytkownik biblioteki ma prawo korzystać z Internetu samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza.

2.Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej.

3.Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 60 minut.

4.Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.

5.Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

6.Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego.

7.Zabrania się:

•wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,

•instalowania programów bez zgody bibliotekarza,

•otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,

•wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie,

•wykorzystywania Internetu udostępnianego w bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem (np. działań naruszających ustawę o prawach autorskich),

•działania na szkodę innych użytkowników lub operatorów sieci z komputerów znajdujących się w bibliotece,

•samodzielnej konfiguracji stacji roboczych i kasowania danych,

•drukowania z własnych nośników bez uprzedniego uzgodnienia z pracownikiem biblioteki,

•korzystania z telefonów komórkowych,

•jedzenia i spożywania napojów przy stanowiskach komputerowych.

8.Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.

9.Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

10.Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.

11.Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikacje osób dokonujących takich prób.

12.Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

13.Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

14.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji Internetowej, a w szczególności za hasła, dane poufne, itp.

15.W bibliotece można wykonać kserokopie, wydruki, skanowanie, nagrywanie. Usługi te są dostępne w różnych placówkach, w zależności od posiadanego sprzętu, opłaty reguluje cennik opłat.

§ 9

1.W Bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy i porządku.

2. Kierownik może odmówić obsługi czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających,

zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.

3.Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

4.Ze zbiorów biblioteki nie mogą korzystać:

a. osoby, które nie są zapisane do biblioteki,

b. osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec biblioteki,

c. osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

d. osoby zakłócające swoim zachowaniem pracę innym czytelnikom oraz dezorganizujące pracę biblioteki.

§ 10

Niestosowanie się do powyższych ustaleń regulaminu spowoduje zablokowanie konta czytelnika.

 CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI REPROGRAFICZNE

                                         pobieranych od czytelników w Centrum Kultury   im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach

Wydruk z drukarki:

  • formatu A4 jednostronny – 0,50 zł
  • formatu A4 dwustronny   – 1,00 zł
  • formatu A3 jednostronny – 1,00 zł
  • formatu A3 dwustronny   – 2,00 zł

 Kserokopia:

  • formatu A4 jednostronna – 0,30 zł
  •  formatu A4 dwustronna  – 0,50 zł
  •  formatu A3 jednostronna – 1,00 zł
  •  formatu A3 dwustronna  – 2,00 zł